Νομοθετικό Πλαίσιο

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/882 σχετικά με απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Μεταφορά οδηγίας μέσω νόμου υπ’ αριθμ. 4994/2012 (ΦΕΚ Β’ 215/18-11-2022). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Άρθρο 5, Απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882).
Ν. 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Σχεδιασμός, Ν.4782/2021 Εκτός των άλλων διατάξεις για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την υγεία.
Άρθρο 26 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων
Άρθρο 210 Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012. Σε ισχύς.
Υπουργική Απόφαση 216/2015, Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.
Άρθρο 5 Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα
1.Τα ξενοδοχεία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α’ 79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.
2.Ο ελάχιστος αριθμός δωματίων για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στα ξενοδοχεία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική μέχρι του αριθμού των πέντε (5) συνολικά δωματίων για Α.Μ.Κ.
3.Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ. 29467/1362012 του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621). (ΦΕΚ 6213/Β/7-12-2022).
Σύμβαση ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (με προαιρετικό πρωτόκολλο)

Η διεθνής νομοθεσία, δηλαδή, η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής, η ευρύτερη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η εσωτερική έννομη τάξη, δηλαδή το ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα της ισότητας γενικά, και ειδικότερα της ισότητας στην πληροφορία, το δικαίωμα της προσωπικότητας του ατόμου και το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση πάντων των πολιτών του κράτους, καθώς και πληθώρα νομοθετημάτων, κατοχυρώνουν την πλήρη ισότητα, την μη διάκριση και την υποχρεωτική προσβασιμότητα των ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους εν γένει και επομένως και στους χώρους  εστίασης και πολιτισμού. Παράλληλα, αξιώνουν την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω.

Συγκεκριμένα, το Σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 21 επικεντρώνεται στα άτομα με αναπηρίες και αναφέρει : «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές υποχρεώνουν την χώρα μας στην εκπλήρωση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε όλες τις υπηρεσίες, τηρουμένων των πολεοδομικών κανόνων και πάντων των προϋποθέσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.Ακόμη, το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων επιτάσσει την πρόσβαση των ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους, στους οικισμούς και στα ξενοδοχεία.

Τέλος, βάσει του ισχύοντος πλέγματος κανόνων, επιβάλλεται η πρόσβαση χωρίς φραγμούς των ΑμεΑ σε όλα τα κτίρια που δομήθηκαν από την έναρξη του νόμου το 2012 και στην συνέχεια, με ορισμένες ειδικές εξαιρέσεις. Ειδικότερα, κατοχυρώνεται νομοθετικά η ανεμπόδιστη προσπέλαση των ατόμων εντός και εκτός των κτιρίων και η δυνατότητα χρήσης από αυτά των χώρων υγιεινής. Τούτο αφορά και τις κτιριακές εγκαταστάσεις των χώρων πολιτισμού.