ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

  Η στρατηγική της Εταιρείας μας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις έννοιες της κοινωνικής ένταξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων , της ανάπτυξης του περιβάλλοντος και του σεβασμού του ανθρώπου. Πρωταρχικός μας  στόχος  οι κοινωνικές υπηρεσίες , όπως η πρόσβαση σε μουσεία , κινηματογράφους , θέατρα, κέντρα/μαγαζιά κ.α. ,  να είναι πλήρως προσβάσιμες στη κοινότητα των ΑμεΑ, καθώς τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν κωλύματα πρόσβασης  σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Με γνώμονα, λοιπόν, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των προσώπων ΑμεΑ,  λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση μίας ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αγαθά και υπηρεσίες , που απευθύνονται κατ’ αρχήν σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως.

  Οι στόχοι μας στο επίπεδο της Εταιρικής Υπευθυνότητας  αφορούν, επιπλέον, την εξασφάλιση ενός σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος,  το οποίο εστιάζει στον εργαζόμενο και τα δικαιώματα του,  καθώς και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εξέλιξης του προσωπικού μας σε πλαίσιο διαφάνειας και αξιοκρατίας. Ταυτόχρονα, αποσκοπούμε στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συναλλασσομένους μας και με το ευρύ κοινό με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και  διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

  Δεσμευόμαστε ως νέα Εταιρεία με περιβαλλοντική συνείδηση να παρέχουμε υπηρεσίες με μέσα «φιλικά» προς το περιβάλλον και να συνεργαζόμαστε με τρίτους  παρόχους , οι οποίοι διαθέτουν μηχανήματα με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τέλος, υποσχόμαστε να αναλάβουμε περιβαλλοντικές δράσεις υψίστης σημασίας,  προκειμένου να συμβάλλουμε στον αγώνα εγκαθίδρυσης ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος.